Přeskočit na obsah

Korelace

Korelace je statistický termín popisující míru, do jaké se dvě proměnné pohybují ve vzájemné koordinaci. Pokud se obě proměnné pohybují stejným směrem, pak se říká, že tyto proměnné mají pozitivní korelaci. Pokud se pohybují opačným směrem, pak mají zápornou korelaci.

Jak se měří korelace

Korelace ukazuje sílu vztahu mezi dvěma proměnnými a je vyjádřena číselně pomocí korelačního koeficientu. Hodnoty korelačního koeficientu se pohybují mezi -1,0 a 1,0. Dokonalá kladná korelace znamená, že korelační koeficient je přesně 1. To znamená, že když se jeden cenný papír pohybuje buď nahoru, nebo dolů, druhý cenný papír se pohybuje shodně, stejným směrem. Dokonalá záporná korelace znamená, že se dvě aktiva pohybují opačným směrem, zatímco nulová korelace neznamená vůbec žádný lineární vztah.

Proč je korelace v investicích důležitá?

Korelace hrají ve financích důležitou roli, protože je investoři a analytici používají k předpovídání budoucích trendů a k řízení rizik v rámci portfolia. V dnešní době lze korelace mezi aktivy snadno vypočítat pomocí různých softwarových programů a online služeb. Korelace spolu s dalšími statistickými koncepty hrají také důležitou roli při tvorbě a oceňování derivátů a dalších složitých finančních nástrojů.

Jaký je příklad využití korelace?

Korelace je v moderních financích široce používaným pojmem. Obchodník může například využít historické korelace k předpovědi, zda akcie dané společnosti vzrostou nebo klesnou v reakci na změnu úrokových sazeb nebo cen komodit. Stejně tak se správce portfolia může snažit snížit své riziko tím, že zajistí, aby jednotlivá aktiva v jeho portfoliu nebyla navzájem příliš korelována.