Přeskočit na obsah

EBITA

Zisk před úroky, zdaněním a amortizací (EBITA) je měřítkem ziskovosti společnosti, které používají investoři. Je to užitečný ukazatel pro srovnání jedné společnosti s jinou ve stejném oboru podnikání. V některých případech může také poskytnout přesnější pohled na skutečnou výkonnost společnosti v čase.

Další podobné měřítko přidává odpisy na seznam faktorů, které je třeba z celkového zisku eliminovat. Jedná se o zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA).

Význam EBITA

Někteří analytici a investoři považují ukazatel EBITA společnosti za přesnější zobrazení jejích skutečných zisků. Z rovnice jsou odstraněny dlužné daně, úroky z dluhu společnosti a vliv amortizace, což je účetní postup odepisování pořizovací ceny nehmotného majetku po dobu několika let.

Jednou z výhod je, že jasněji ukazuje, kolik peněžních prostředků má společnost k dispozici pro reinvestice do podnikání nebo výplatu dividend. Je také považován za ukazatel efektivnosti činnosti společnosti.

EBITA vs. EBITDA

EBITA se nepoužívá tak často jako EBITDA, která do výpočtu započítává odpisy. Odpisy v účetnictví podniku představují evidenci snížené hodnoty hmotného majetku podniku v průběhu času. Jedná se o způsob účtování opotřebení majetku, jako jsou zařízení a vybavení. Některé společnosti, např. v oblasti veřejných služeb, výroby a telekomunikací, vyžadují značné výdaje na vybavení a infrastrukturu, které se promítají do jejich účetnictví.

Jak EBITA, tak EBITDA jsou užitečnými nástroji pro měření provozní ziskovosti společnosti. Ziskovost je zisk vytvořený v průběhu běžného podnikání. Jasnější představu o ziskovosti společnosti lze získat, pokud se od oficiálního celkového zisku odečtou kapitálové výdaje a finanční náklady.

Analytici obecně považují EBITA i EBITDA za spolehlivé ukazatele peněžních toků společnosti. Některá odvětví však vyžadují značné investice do dlouhodobého majetku. Použití ukazatele EBITA k hodnocení společností v těchto odvětvích může zkreslit ziskovost společnosti tím, že ignoruje odpisy těchto aktiv. EBITDA se považuje za vhodnější ukazatel provozní ziskovosti.

Jinými slovy, měření EBITA může být použito místo EBITDA u společností, které nemají významné kapitálové výdaje, které mohou zkreslovat čísla.