Akcie

Akcie je druh cenného papíru, který opravňuje svého majitele k držení podílu v akciové společnosti. Akcionář disponuje různými právy. Tyto práva zahrnují možnost podílet se na zisku společnosti ve formě dividend. Dále se vlastník akcie může účastnit řízení společnosti a hlasovat na valné hromadě. S akciemi se obchoduje na burze cenných papírů, kde je podle nabídky a poptávky vytvářena cena. Obecně práva a povinnosti majitele akcií upravuje obchodní zákoník a zákon o cenných papírech.

Rozdělení akcií:

Podle podoby

Listinné akcie – jsou cenné papíry ve fyzické podobě. Jako příklad se můžou uvést šeky, směnky, dluhopisy a některé akcie

Zaknihované akcie – tyto cenné papíry existují pouze v elektronické podobě a jsou uloženy v evidenci střediska cenných papírů. V současné době je většina cenných papírů v této podobě.

Podle formy

Akcie na jméno

Tyto akcie jsou vydávány na jméno fyzické nebo právnické osoby. Při každém prodeji nebo koupi akcie musí být proveden zápis o změně majitele. Tato změna musí být schválena emitentem tohoto cenného papíru.

Akcie na majitele

Tyto akcie jsou také označovány jako cenné papíry na doručitele. Za majitele této akcie se považuje ten, kdo cenný papír předloží. Výhodou těchto akcií je to, že jsou snadno obchodovatelné.

Podle druhu

Zakladatelské akcie – tyto akcie jsou emitovány při založení akciové společnosti. Zároveň jsou tyto akcie kmenovou akcií.

Kmenové akcie – tyto akcie jsou nejběžnější, zakládají právo na podíl na zisku a účast na valné hromadě

Prioritní akcie – majitelé těchto akcií mají přednostní právo na výplatu dividendy nebo na podíl při likvidačním zůstatku. Je zde omezeno hlasovací právo, které upravují stanovy.

Zaměstnanecké akcie – jsou vydávány pro zaměstnance

Cena akcií

Kurz ceny akcie je zpravidla tvořen na burze cenných papírů. Základem je nabídka a poptávka. Cenu akcií ovlivňuje likvidita na dané burze. Úroveň likvidity určuje jak rychle je schopen majitel akcie prodat nebo koupit.

Vývoj kurzu akcie

Kurz akcie se vyvíjí vždy podle konkrétní situace, která ovlivňuje daný akciový titul. Vliv na růst nebo pokles ceny mají hlavně ekonomické události, které se týkají jednotlivých firem. Nicméně hlavním faktorem je nabídka a poptávka. Každá akcie se vyvíjí svým vlastním směrem a není vysoce závislá na jiných akciích. Celkovou náladu u všech akcií lze sledovat na akciových indexech. Jde o tzv. koš nejobchodovanějších akcií, které určují hlavní náladu na burze.

Faktory, které se projevují na růstu či poklesu akcií

Růst akcie:

 • zvýšení zisku a obratu akciové společnosti
 • zvýšení základního jmění společnosti
 • růst dividendy
 • kladné zprávy o společnosti
 • růst celého odvětví
 • zvýšené investice
 • stabilita ekonomického a politického prostředí
 • pokles úrokových sazeb
 • vysoká poptávka po akciích

Pokles akcie:

 • pokles zisku akciové společnosti
 • pokles obratu
 • chybná rozhodnutí vedení společnosti
 • pokles dividendy
 • negativní zprávy o firmě
 • pokles celého odvětví, v kterém firma působí
 • nestabilita ekonomického prostředí
 • převaha prodávajících na burze
 • zvýšení úrokových sazeb